Twój koszyk jest pusty

0
801-080-396

Polityka prywatności

§1 Postanowienia ogólne

1. Administratorem danych osobowych ( zwanym dalej Administratorem), udostępnianych przez Użytkowników, jest SuperHost.pl Sp. z o.o, z siedzibą przy ul. Śląskiej 9/1, 81-319 Gdynia, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk ? Północ w Gdańsku; VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000368521, posiadająca NIP: 586-21-04-148; REGON: 192895226 oraz kapitał zakładowy w wysokości 100.000 złotych.
2. Administrator przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności Użytkowników, których dane osobowe są przetwarzane, a także dokłada szczególnej staranności w stosowaniu najlepszych standardów i praktyk związanych z bezpieczeństwem tych danych.
3. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są wyłącznie w granicach wyznaczonych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Przede wszystkim znajdują tutaj zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), wraz z wydanymi do niej aktami wykonawczymi oraz przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

§2 Cel i zakres zbierania danych osobowych

1. Administrator jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Użytkowników, na podstawie i zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w związku z art. 18 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
2. Dane osobowe przetwarzane są w celu i zakresie niezbędnym do realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora.
3. Wszelkie dane osobowe Użytkowników przetwarzane będą wyłącznie zgodnie z celem, dla którego zostały zebrane.
4. Administrator każdorazowo wyróżnia i oznacza te spośród danych, których podanie jest niezbędne dla realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.
5. Przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych jest możliwe jedynie po wyrażeniu uprzedniej zgody przez Użytkownika.
6. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, które technicznie realizują niektóre usługi. Dotyczy to w szczególności sytuacji, w której Administrator przekazuje informacje o Użytkowniku podmiotowi będącemu operatorem rejestrowanej domeny internetowej ( przede wszystkim NASK), lub podmiotom współpracującym z Administratorem w zakresie rejestracji domeny internetowej.

§3 Udostępnianie danych osobowych

1. Informacje umożliwiające identyfikacje osoby fizycznej udostępniane są za jej zgodą.
2. Administrator może mieć obowiązek udostępnienia danych na żądanie organów państwa, wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W tej sytuacji dane osobowe Użytkowników serwisu będą udostępniane wyłącznie w granicach określonych żądaniem.

§4 Prawa Użytkowników

1. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Dane osobowe podawane są przez Użytkownika dobrowolnie.
2. Ponadto Użytkownik ma prawo do kontroli przetwarzania danych osobowych, które jego dotyczą, zgodnie z art 32 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

§5 Postanowienia Dodatkowe

1. Dane osobowe Użytkowników są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakimi powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).
2. Dane osobowe przetwarzają wyłącznie przeszkoleni pracownicy, którym Administrator nadał stosowne upoważnienia.
3. Dostęp do usług możliwy jest po dokonaniu prawidłowej autoryzacji, zabezpieczony jest hasłem, które składa się przynajmniej z 6 znaków.
4. Administrator wykonuje cyklicznie kopie zapasowe serwisów www i pocztyelektronicznej. Ponadto Administrator stosuje między innymi zabezpieczenia antyspamowe oraz antywirusowe.

§6 Postanowienia Końcowe

1. Wszelkie pytania oraz wnioski, dotyczące przetwarzania danych osobowych, można przesyłać pocztą tradycyjną na adres: SuperHost.pl Sp. z o.o. Aleja Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia lub na adres e-mail: ochronadanych@superhost.pl .
2. Polityka Prywatności dostępna jest na stronie internetowej www.superhost.pl .
3. Integralną częścią Polityki Prywatności jest Polityka Plików Cookies dostępna na stronie internetowej www.superhost.pl .
4. Zastrzegamy możliwość modyfikacji postanowień Polityki Prywatności. Zmiany te mogą wynikać w szczególności ze zmian przepisów prawa regulujących problematykę ochrony danych osobowych. Będą one publikowane na stronie internetowej www.superhost.pl .