Informacje dla konsumentów


Konsumenci, a więc osoby fizyczne, korzystające z hostingu w celach prywatnych, mogą korzystać ze szczególnych praw określonych w obowiązujących przepisach, mających na celu ochronę interesów konsumentów. Poniżej znajdziesz dodatkowe informacje w zakresie realizacji tych uprawnień.


1. Operator

 1. Operatorem jest H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000612359, REGON 364261632, NIP 7822622168, kapitał zakładowy 215 228,00 zł w pełni wpłacony..
 2. Strona Operatora: www.superhost.pl
 3. Adres do korespondencji elektronicznej: www.superhost.pl

2. Reklamacje.

 1. Klienci mogą składać reklamacje dotyczące niedotrzymania z winy Operatora określonego w Umowie terminu rozpoczęcia świadczenia Usług, niewykonania lub nienależytego
  wykonania Usług lub nieprawidłowego obliczenia należności z tytułu świadczenia tych Usług.
 2. Wszelkie zgłoszenia serwisowe, obejmujące w szczególności informacje o zaistniałych awariach oraz pytania dotyczące kwestii technicznych, Klienci mogą składać w formie pisemnej a także przy wykorzystaniu innych środków porozumiewania się na odległość udostępnionych przez Operatora, w tym pocztą elektroniczną i poprzez formularze kontaktowe na stronach Operatora.
 3. Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej, pocztą elektroniczną, lub poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej Operatora.
 4. Reklamacja powinna zawierać:
  1. imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby Klienta;
  2. określenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego okresu;
  3. przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację;
  4. żądanie Klienta – w przypadku gdy Klient z takim występuje;
  5. podpis Klienta.
 5. Operator, o ile uzna, że jest to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, niezwłocznie wzywa reklamującego do jej uzupełnienia. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
 6. Operator udziela odpowiedzi na reklamację w formie analogicznej do formy jej złożenia, w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
 7. Odpowiedź na reklamację powinna zawierać:
  1. rozstrzygnięcie o uznaniu lub odmowie uznania reklamacji;
  2. uzasadnienie rozstrzygnięcia;
  3. określenie sposobu i terminu realizacji żądania Klienta;
  4. podpis upoważnionego pracownika reprezentującego Operatora, z podaniem zajmowanego przez niego stanowiska, w przypadku udzielenia odpowiedzi w formie pisemnej.
 8. Kwoty przysługujące Klientowi w związku z uwzględnieniem reklamacji w pierwszej kolejności zostaną zaliczone na poczet zadłużenia Klienta wobec Operatora, a w przypadku braku zadłużenia, zwracane są na wskazany przez Klienta rachunek bankowy albo zaliczane na poczet przyszłych należności.
 9. Kwoty przysługujące Klientowi w związku z uwzględnieniem reklamacji, nie zaliczone na poczet zadłużenia Klienta wobec Operatora, wypłacane są w terminie 14 dni od dnia doręczenia Klientowi odpowiedzi na reklamację. Jeżeli Klient nie wskaże konta bankowego do wypłaty, kwoty ulegają zaliczeniu na poczet przyszłych płatności.

3. Prawo do odstąpienia od umowy.

 1. Konsument, który zawarł Umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie (pisemnie lub pocztą elektroniczną) w terminie dziesięciu dni od jej zawarcia, zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w terminie 14 dni od zawarcia Umowy.
 2. W razie odstąpienia od Umowy, jest ona uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:
  1. świadczenia Usług rozpoczętego, za zgodą Konsumenta, przed upływem tego dziesięciodniowego terminu,
  2. świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
  3. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone (w szczególności domen internetowych, certyfikatów SSL, serwerów VPS oraz dedykowanych, które już zostały uruchomione).
 4. W celu realizacji prawa odstąpienia od umowy konieczne jest przesłanie na adres Operatora skierowanego do Operatora pisemnego oświadczenia, zawierającego następujące elementy:
  1. Pełne dane identyfikujące konsumenta
  2. Zdania „Niniejszym jako konsument odstępuję od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną, zawartej na odległość w dniu… Rezygnacja dotyczy usług: ….”
  3. Dokładne określenie usługi poprzez podanie rodzaju usługi oraz jej identyfikatora
  4. Podpisu konsumenta

4. Interoperacyjność treści cyfrowych.

 1. Do korzystania z usług niezbędne są urządzenia korzystające z sieci Internet za pośrednictwem przeglądarki internetowej nie starszej niż Internet Explorer 6, lub jej
  odpowiednika. W niektórych wypadkach może być koniecznie zaakceptowanie plików Cookies. Przesyłanie plików na serwer i z serwera jest uwarunkowane przepustowością posiadanego
  łącza internetowego. Do korzystania z usługi poczty na komputerze użytkownika niezbędny jest program obsługujący protokół POP3 lub IMAP, a do wysyłania SMTP. Do korzystania z dostępu FTP, SFTP, SSH niezbędne jest oprogramowanie klienckie obsługujące te protokoły.
 2. Strony i panele udostępniane przez Operatora mogą nie być zoptymalizowane do wyświetlania w urządzeniach mobilnych. Rekomendowanym sposobem korzystania jest komputer stacjonarny lub laptop.

5. Alternatywne rozstrzyganie sporów.

 1. Konsument, którego reklamacja została rozpatrzona odmownie, ma prawo zgłoszenia się do miejskiego lub powiatowego Rzecznika konsumentów.
 2. Jeżeli Operator nie uznał reklamacji konsumenta, a ten się nie zgadza z jego decyzją – może wnieść sprawę do Sądu, ale także zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego, a więc skorzystać z alternatywnych metod rozstrzygania sporów (ADR).
 3. Jeżeli konsument chce rozwiązać spór bez udziału sądu powinien skorzystać z mediacji lub też polubownego sądownictwa. W tym celu należy dostarczyć do instytucji, przed którą będzie toczyło się postępowanie odpowiedni formularz – wniosek o mediację lub wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (w niektórych instytucjach formularz ten ma różne nazwy, np. wniosek-zapis na sąd polubowny).
 4. Wszczęcie procedury ADR jest możliwe dopiero w razie niepomyślnego dla konsumenta zakończenia procedury reklamacyjnej.
 5. Procesowanie sporu w trybie ADR wymaga zgody obu stron na dany sposób rozwiązania sporu.
 6. Procedurę ADR można rozpocząć w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej (w zależności od rodzaju postępowania wniosek o mediację lub wniosek o rozpoznanie sprawy przed polubownym sądem konsumenckim/wniosek-zapis na sąd polubowny).
 7. Więcej informacji o alternatywnym rozstrzyganiu sporów znajduje się na stronach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

6. Formy płatności.

 1. Za usługi płatności można uiszczać:
  1. przelewem bankowym na nr konta wskazany w proformie lub na stronie Operatora
  2. szybkimi transferami online we współpracy z zewnętrznymi operatorami płatności (PayU)
  3. poprzez wysłanie SMS o podwyższonej opłacie – tylko doładowania portfela. Dokładne kwoty doładowania i wartości SMS’ów są wskazane w panelu po wybraniu opcji doładowania przez sms.
  4. poprzez karty PSC – PaySafeCard – tylko doładowania portfela

7. Terminy płatności.

 1. Domeny krajowe NASK: Domena po złożeniu zamówienia jest rezerwowana na 14 dni. Należy opłacić zamówienie najpóźniej w tym terminie, w przeciwnym razie domena wróci do puli domen wolnych. Przedłużenia domeny w terminie 14 dni od powiadomienia o kończącym się okresie rozliczeniowym.
 2. Domeny pozostałe: Złożenie zamówienia nie powoduje rezerwacji domeny. Zamówienie należy opłacić w terminie 14 dni, jednak im później jest ono opłacone, tym większe ryzyko, że domena nie będzie już dostępna w chwili opłacania zamówienia. Zalecamy płatność bezpośrednią po złożeniu zamówienia. Przedłużenia domeny w terminie 14 dni od powiadomienia o kończącym się okresie rozliczeniowym.
 3. Usługi pozostałe – nowe zamówienia: 7 dni od złożenia zamówienia.
 4. Usługi pozostałe – przedłużenia: 7 dni od przedstawienia przez Operatora informacji o zbliżającym się zakończeniu okresu rozliczeniowego.
 5. Datą wniesienia płatności jest data jej zaksięgowania na koncie Operatora.